MUGO Meble do salonu, sypialni, pokoju dziecka, przedpokoju, na wymiar. Regał, Komoda, Szafa, Szafka nocna

Sklep

Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego mugomeble.com

1. Postanowienia ogólne

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.mugomeble.com prowadzony jest przez firmę GINKGOO Łukasz Cebula, adres i miejsce wykonywania działalności: Giszowiecka 6/3A, 40-421 Katowice, woj. śląskie, NIP: 9542558565, REGON: 386881748.

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (za wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Ceny Produktów uwidocznione na stronie Sklepu Internetowego podane są w złotych i zawierają podatki.

Ceny Produktów nie zawierają kosztów Dostawy. Kupujący o koszcie Dostawy jest każdorazowo informowany w trakcie składania Zamówienia, który określony jest w cenniku Dostaw.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania i usuwania.

Prawa autorskie do Sklepu Internetowego, oraz zawartych w nim treści w tym zdjęć należą do MUGO. Żadna część publikacji lub sklepu nie może być kopiowana ani przesyłana w jakiejkolwiek formie przez media elektroniczne, mechaniczne, fotokopiujące i inne, bez uzyskania wcześniejszej zgody właściciela praw autorskich. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

2. Definicje

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim MUGO skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem przewoźnika lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta; 

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta;

Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;

Klient – osoba fizyczna, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;

Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie;

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów;

Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.);

Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Umożliwia korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym;

Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;

Sklep Internetowy – sklep prowadzony przez Sprzedawcę, działający pod adresem URL https://www.mugomeble.com, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów;

Sprzedawca, Usługodawca – Łukasz Cebula, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GINKGOO Łukasz Cebula, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9542558565, REGON: 386881748, Giszowiecka 6/3A,  40-421 Katowice, woj. śląskie;

Towar – produkty oferowane do sprzedaży dostępne w Sklepie Internetowym;

Umowa sprzedaży – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. 2014 r. poz. 827);

Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej;

Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą;

3. Kontakt ze sprzedawcą

• Adres e-mail: kontakt@mugomeble.com

• Telefon: 511099156

• Adres pocztowy: ul. Giszowiecka 6/3A, 40-421 Katowice

4. Warunki techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy

Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu. Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies: Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 30.0 lub nowszej, Opera w wersji 9.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 30.0 lub nowszej, Apple Safari w wersji 3.0 lub nowszej. Minimalne ustawienia rozdzielczości ekranu to 1024 x 768 pikseli. Dostęp do poczty elektronicznej. 

5. Zasady składania zamówień

Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta rozpatrywane są następnego dnia roboczego. 

W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, przy czym niektóre mogą być wielokrotnie powtarzane:

• Dodanie Produktu do koszyka;

• Wybór rodzaju Dostawy;

• Wybór rodzaju Płatności;

• Złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”;

Zawarcie Umowy Sprzedaży z Konsumentem następuję z chwilą złożenia z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on kupującego w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta.

Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie wykonywane są ręcznie i wyłącznie na podstawie złożonego przez Klienta Zamówienia. Wraz z wiadomością e-mail, potwierdzającą zawarcie Umowy, Klient otrzymuje podsumowanie Zamówienia w formie dokładnej specyfikacji zamówionych produktów, lub fakturę pro-forma, określającą cenę i koszty wysyłki. Specyfikacja i faktura pro-forma zawierają również wskazanie rachunku bankowego Sprzedawcy.

Termin realizacji zamówienia – nie uwzględniając czasu dostawy – uzależniony jest od rodzaju i parametrów Produktu.

O zakończeniu realizacji zamówienia i planowanej dostawie Produktu, Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie.

Sprzedawca tworząc projekt mebla i realizując wytyczne klienta może wprowadzić go do oferty sklepu na stałe. Podczas procesu projektowania Sprzedawca uzyskuje pełne i nieograniczone prawa autorskie dla mebli zleconych do projektu lub wykonanych przez manufakturę mebli MUGO, na co klient wyraża zgodę zlecając projekt lub kupując mebel.

Wysłanie przedmiotu Umowy następuje w terminie określonym w opisie Produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania przelewu na koncie Sklepu co jest jednoznaczne z przyjęciem zamówienia do realizacji.

Nie ma możliwości korzystania ze Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

Kupujący może dokonać zakupu poprzez jednorazowe złożenie Zamówienia (bez rejestracji) lub poprzez Rejestrację Konta na stronie internetowej Sklepu. Rejestracja jest bezpłatna i wymaga wypełnienia formularza rejestracji i złożenie oświadczenia w sprawie akceptacji niniejszego Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych. Na adres poczty elektronicznej Kupującego podany przez niego w procesie rejestracji Konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Kupującego. Login i Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.

Konto umożliwia Konsumentowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Kupujący ma prawo do rezygnacji z tej usługi w każdym momencie poprzez zawiadomienie Sprzedającego drogą elektroniczną na adres kontakt@mugomeble.com.

W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu przez Kupującego.

W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.

Sprzedający wystawia faktury elektroniczne. Akceptując niniejszy Regulamin Kupujący wyraża zgodę na elektroniczny obieg dokumentacji.

Zmiany i modyfikacje w specyfikacji Zamówienia mogą zostać uwzględnione, tylko w terminie do 3 dni po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia Zamówienia.

6. Formy płatności

Wyboru sposobu płatności dokonuje Kupujący w trakcie składania Zamówienia.

Sposoby płatności za Zamówienie:

• przelew tradycyjny – na rachunek bankowy; numer konta: 27 1140 2004 0000 3602 8037 7501

• szybki przelew i BLIK – podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Serwis Przelewy24, należący do PayPro S.A.

Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania przelewu na koncie Sprzedającego. Na opłacenie kosztów zamówienia Kupujący ma 2 dni robocze od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy – zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) – Sprzedający wyznaczy Kupującemu dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy poprzez jej Anulowanie. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.

Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.

Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przed złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu Internetowego, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

7. Formy dostawy i odbioru Produktu

Wybór sposobu Dostawy Produktów dokonywany jest przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.

Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem transportu własnego MUGO lub firmy kurierskiej.

Czas dostawy jest niezależny od Sprzedawcy i wynosi w przybliżeniu do 48 godzin od nadania przesyłki obejmującej Produkt. W przypadku dostaw realizowanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, czas realizacji dostawy może przekraczać 48 godzin.

Produkty mogą być dostarczone jedynie na adres podany przez Klienta przy złożeniu Zamówienia. Jeżeli nic innego nie wynika z Umowy, koszty dostawy obciążają Klienta. Informacja o kosztach dostawy będzie zawarta w wiadomości e-mail. 

Z chwilą wydania Produktu Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Za wydanie Produktu uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Produktu Konsumentowi.

Przyjęcie przesyłki z Towarem przez Kupującego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:

• szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;

• zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;

• ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;

• szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

Odbiór przesyłki obejmującej Produkt może zostać dokonany osobiście przez Klienta bądź upoważnioną przez niego osobę.

W przypadku braku możliwości odbioru zamówienia przez klienta, zastrzegamy sobie prawo do naliczenia opłat za jego magazynowanie. Wysokość opłat zależna będzie od wielkości zamówienia, przyjmuje się 100zł/m2 za każdy rozpoczęty miesiąc magazynowania, naliczane od dnia zarejestrowania odmowy przyjęcia.

Większość Produktów oferowanych w Sklepie jest dostarczana jako kompletne meble gotowe do użytkowania. Dokładna specyfikacja formy dostawy znajduje się w opisie przedmiotu.

Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

8. Prawo odstąpienia od umowy

Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem punktu 9 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

• w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.

• w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

• zawarcia umowy – w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w punkcie 3 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Plonów 24, 41-214 Sosnowiec niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

9. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami. 

Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

10. Gwarancja

Gwarancja jest udzielana na okres 1 roku od dnia zakupu. 

Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT.

Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń mebla wynikających z niewłaściwego użytkowania i konserwacji produktu, jak i normalnych skutków codziennej eksploatacji. 

Meble są wykonane z płyty meblowej wiórowej laminowanej z okleiną PCV. Jakiekolwiek narażenie na dużą wilgotność może spowodować uszkodzenie mebla i utratę gwarancji.

Różnice w wymiarach produktów są typowe dla mebli wykonywanych ręcznie i nie podlegają reklamacji. Tolerancja wymiaru to ok. 1cm. Maksymalne obciążenie każdej z szuflad to 10kg.

Drobne niedoskonałości materiału w niewidocznych miejscach nie wpływają na wartość mebla i nie podlegają reklamacji.

Przy użytkowaniu mebla zaleca się czyszczenie lekko wilgotną szmatką (delikatny płyn myjący lub roztwór mydlany) lub specjalnym preparatem do czyszczenia mebli i bezwzględnie wycieranie całości powierzchni do sucha.

11. Reklamacje

W przypadku gdy zakupiony u Sprzedającego towar okaże się wadliwy, Kupujący ma prawo reklamować go w oparciu o gwarancję. 

Gwarancja jest udzielana na okres 1 roku od dnia zakupu i nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń mebla wynikających z niewłaściwego użytkowania i konserwacji produktu, jak i normalnych skutków codziennej eksploatacji. 

Reklamację należy złożyć na adres e-mail: kontakt@mugomeble.com lub drogą pocztową na adres ul. Giszowiecka 6/3A, 40-421 Katowice. 

Jeśli Kupujący nie jest Konsumentem, Sprzedający odpowiada tylko do wysokości złożonego zamówienia, w ciągu roku od wydania towaru. 

Poniższe postanowienia mają zastosowanie do konsumentów.

Po wykryciu wady Kupujący ma prawo:

• złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;

• złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna;

• oczekiwać wymiany rzeczy na wolną od wad;

• oczekiwać usunięcia wady.

W ciągu 14 dni Sprzedający ustosunkuje się do oświadczenia.

Reklamowany towar należy wysłać na adres magazynu: ul. Plonów 24, 41-214 Sosnowiec

Sprzedający odpowiada względem Kupującego za wady stwierdzone przed upływem roku od dnia wydania rzeczy.

Co do zasady reklamację można zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności Sprzedawcy.

12. Polityka prywatności

Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. 

Administratorem Danych osobowych jest Ginkgoo Łukasz Cebula.

Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:

• zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru,

• doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie,

• wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru,

• zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep,

• przechowania danych osobowych Klienta w bazie Klientów.

Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.

 W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej droga elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Klient może w każdej chwili zrezygnować, kontaktując się ze Sklepem lub klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera.

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również przez następujące podmioty w podanym zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki.

Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.

Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie, oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Sklepem a Klientem.

Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

W Sklepie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Klienta serwisu Sklepu, system Sklepu wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Klienta w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klientów oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Klient może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Sklep nie będzie mógł zidentyfikować Klienta ani jego preferencji.

Sklep informuje Klientów, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Klientów na to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Klientem.

Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sklep drugiej stronie treści zawieranej umowy:

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

Zastrzeżenia

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym. 

Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 

Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

13. Postanowienia końcowe

Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin na stronie Sklepu internetowego www.ginkgoo.com. W trakcie realizacji zamówienia Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. 

O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówienia e-mail).  Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Kupujący wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Kupującego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

REJESTRACJA

Twoje dane osobowe będą wykorzystywane do obsługi korzystania z tej witryny, zarządzania dostępem do Twojego konta oraz do innych celów opisanych w naszym polityka prywatności.